Privacyverklaring

Specifics of international private law in terms of external elements

Dit is de privacyverklaring van Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten, gevestigd aan de Molenstraat 10 (4701 JS) te Roosendaal. In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, met welk doel wij dat doen en hoe wij daarmee omgaan.

Wij zullen de benodigde maatregelen nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de vigerende wettelijke eisen en deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de in deze verklaring omschreven doeleinden.

Persoonsgegevens, wat zijn dat?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden of personen identificeerbaar zijn. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan NAW-gegevens, financiële gegevens en loopbaangegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van onze werkzaamheden en het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van onze clientèle en de personen of organisaties waarmee zij in aanraking kunnen komen of zijn gekomen.  Het gaat hierbij – afhankelijk van het rechtsgebied en daarbij horende dossier – om de onderstaande persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens
Volledige naam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
BSN
Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens
Evt. strafrechtelijk verleden
Evt. economische en financiële informatie
Evt. persoonlijk leven
Evt. werkzame leven
Evt. gezondheidsgegevens
Evt. seksuele leven
Evt. lidmaatschap van een vakvereniging

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

Van Asselt & Broere Strafrechtrechtadvocaten, gevestigd aan de Molenstraat 10 te Roosendaal (4701 JS), te bereiken via 0165743743 en info@abstrafrecht.nl.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening, worden meerdere persoonsgegevens verzameld en verwerkt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adres, bankrekeningnummer en indien van toepassing KvK nummer. U kunt op welk gewenst moment de persoonsgegevens opvragen en desgewenst laten aanpassen.

Gewone persoonsgegevens zullen wij gebruiken om u informatie te kunnen toesturen in het kader van onze dienstverlening, door de staat gefinancierde rechtsbijstand voor u aan te vragen, te factureren, het verbeteren van onze dienstverlening en u bij uitzondering te informeren over kantoorgebeurtenissen.

Voor het verlenen van onze diensten zullen wij ook uw identiteit moeten kunnen vaststellen. Dit zijn wij volgens onze gedragsregels verplicht. We moeten immers controleren of wij geen tegenstrijdig belang dienen indien wij u bijstaan. Verder zullen wij uw identiteit moeten vaststellen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wij zullen u daarom vragen om u te identificeren en vastleggen dat u zich geïdentificeerd hebt.

Voorts kan het gebeuren dat wij in het kader van onze dienstverlening bijzondere persoonsgegevens van u zullen verwerken. Daarmee worden wij bekend door u of door de (advocaat van de) wederpartij. Voorts kunnen de gegevens worden gedeeld met een derde die wordt ingeschakeld als verwerker. Hiertoe zal door ons een verwerkersovereenkomst worden afgesloten met de desbetreffende partij.

Hoe verzamelen we de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verkregen van u, de advocaat van de wederpartij of een instantie  of organisatiewaar u mee te maken heeft. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin wij u bijstaan, kunnen die instanties of organisaties bijvoorbeeld gemeentes zijn, het Openbaar Ministerie, de politie of gerechtelijke instanties. De gegevens van het Openbaar Ministerie worden digitaal en schriftelijk verstrekt, afhankelijk van het forum waar de zaak wordt behandeld. Wij verkrijgen persoonsgegevens per e-mail, middels dragers (zoals DVD/USB-sticks), telefoon of tijdens gesprekken en door middel van het downloaden van beveiligde websites.

Worden persoonsgegevens gedeeld?

Voor een passende dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstuurd naar diverse instanties, variërende van het Openbaar Ministerie, uw wederpartij, de advocaat van uw wederpartij tot rechtbanken. Voor het overige zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met anderen, behoudens dienstverleners ter ondersteuning van het kantoor, waaronder de ICT.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt daarnaast vragen om de gegevens te verwijderen of te wijzigen. U heeft ook de mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te laten dragen. Voorts heeft u de wettelijke mogelijkheid om ‘vergeten’ te worden, uw gegevens te laten aanvullen of de verwerking van uw persoonsgegevens aan beperkingen te onderwerpen.

Indien u wenst te achterhalen welke gegevens door ons worden verwerkt, dan is het een optie om een schriftelijk inzageverzoek te doen. Deze nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling.

Indien u gebruik wil maken van andere rechten zoals genoemd in deze privacyverklaring, dan kunt u een schriftelijk verzoek richten aan Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten. Bovendien kunt u, indien u ontevreden bent over de werkwijze waarop er wordt omgegaan met uw privacyrechten, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke beveiliging hebben de persoonsgegevens?

Ons pand is beveiligd door zichtbare en onzichtbare alarmsystemen, alsmede cameratoezicht. Schriftelijke documenten worden na sluiting van het dossier digitaal opgeslagen en vernietigd. Op elektronisch gebied wordt een ander optimaal beveiligd door sterke toegangscodes die regelmatig worden gewijzigd. Op afstand kunnen accounts toegang tot bedrijfsinformatie, zoals e-mail worden ontzegd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zaakdossiers worden in principe vijf jaar digitaal bewaard na het afsluiten van het dossier en financiële gegevens zeven jaar. In verband met beroepsaansprakelijkheid kan deze termijn worden verlengd tot 20 jaar.

Zijn wijzigingen mogelijk?

Van Asselt & Broere Strafrechtadvocaten kan deze privacyverklaring wijzigen. Indien dit gebeurt zal de nieuwe verklaring worden gepubliceerd op de website. Voor meer vragen en/of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@abstrafrecht.nl.