Algemene voorwaarden
A & B Strafrecht

Artikel 1

Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten is de handelsnaam van de maatschap Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten, opgericht naar Nederlands recht, bestaande uit de maatschapsleden mr. H. van Asselt en mr. M. Broere die gezamenlijk de rechtspraktijk uitoefenen.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers aan Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten en aan de werknemers van Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten verstrekken, alsmede op de relatie met de feitelijke uitvoerders van die opdrachten evenals alle personen voor wier handelen Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten van toepassing zou kunnen zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle (andere) werkzaamheden in opdracht van opdrachtgevers door een van de voornoemde personen uitgevoerd, vervolgopdrachten aan Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten en alle overige werkzaamheden.

Artikel 3

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de maatschapsleden, alsmede degenen die voor Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten (feitelijk) werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 4

Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaten- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Voor zover derden in het kader van de aan hen gegeven opdracht aansprakelijkheidsbeperkingen bedingen, aanvaardt opdrachtgever dat deze beperkingen van toepassing zijn op zijn relatie met Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 5

Opdrachtgever verleent, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld. Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten garandeert niet de vertrouwelijkheid van (elektronische) communicatiemiddelen. Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten is niet aansprakelijk voor foutieve of onvolledige overbrenging van informatie en/of vertraging van post en/of e-mail en/of andere vormen van dataverkeer. Evenmin is Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van onderschepping, manipulatie en niet-aflevering van elektronische berichten, overdracht van virussen of kwaadaardige software.

Artikel 6

Iedere aansprakelijkheid van Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten en/of van diegenen die de opdracht feitelijk uitvoeren, voortvloeiende uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht, uit onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in het betreffende geval in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 7

Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten, dan wel jegens één van de maatschapsleden, werknemers of feitelijk uitvoerders, ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 8

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 9

De bewaartermijn voor inhoudelijke (politie)dossierstukken, gerechtelijke stukken, correspondentie en overeenkomsten is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop opdracht en/of werkzaamheden betrekking hadden. Na het verstrijken van de termijn wordt het dossier vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken, bij gebreke waarvan Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten na vijf jaren is ontslagen van de bewaringsverplichting.

Artikel 10

Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wij beschikken over een (kantoor)klachtenregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten worden behandeld en afgehandeld. Deze interne klachtenregeling is te vinden op de website van Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten.

Artikel 11

11.1 De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Van Asselt & Broere strafrechtadvocaten is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij opdrachtgever zich binnen een maand na de afronding van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u of wij uw/onze klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
11.2 Indien de Geschillencommissie niet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, zal het geschil door een van partijen aan het oordeel van de bevoegde rechter worden voorgelegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Artikel 12

Deze voorwaarden gelden vanaf 8 februari 2018 en zijn met ingang van 8 februari 2018 van toepassing.